Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparingbepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Inrichtingen die geen informatieplicht hebben

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds 28 februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht?

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

 • 28 februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • 19 maart 2019: webinar Informatieplicht en eLoket
 • april 2019: de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit treedt in werking
 • mei 2019: XML-upload eLoket voor meerdere inrichtingen beschikbaar
 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket kunt rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht?

 1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
 5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw inrichting heeft genomen.
 6. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket en gebruik de handleiding
 7. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Direct rapporteren

Het eLoket informatieplicht energiebesparing is 28 februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteert u aan RVO.nl de door u genomen energiebesparende maatregelen. Zorg dat u goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Toezicht en handhaving informatieplicht

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Meer weten?